یافته های علمی

نام مقاله: اثر زمان برداشت بر فعاليت آنتي اكسيداني عصاره اتانولي ريشه شيرين بيان
نویسندگان: زهره كرمي، حبيب الله ميرزايي، زهرا امام جمعه، عليرضا صادقي ماهونك، مرتضي خميري
کلمات کلیدی: ريشه شيرين بيان، زمان برداشت، عصاره اتانولي، فعاليت آنتي اكسيداني
زبان: فارسی
دانلود

999 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان