یافته های علمی

نام مقاله: بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداري ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل Name: The evaluation of antioxidant properties and stability of phenolic copmpounds from medlar (Mespilus germanica L.) fruit
نویسندگان: سمانه ممشلو ، علیرضا صادقی ماهونک ، محمد قربانی ، مهران اعلمی ، مرتضی خمیري
Authors: S. Mamashloo, A. Sadeghi Mahoonak, M. Ghorbani, M. Alami, M. Khomeiri
کلمات کلیدی: ازگیل، پایداري، ترکیبات فنولی،
فعالیت آنتی اکسیدانی
Keywords: Antioxidant activity; Mespilus germanica L.; Phenplic compound; Stability
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1060 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان