یافته های علمی

نام مقاله: اثر تيمار حرارتي با روغن كلزا بر ثبات ابعادي چوب صنوبر دلتوئيدس Name: Effect of rapeseed oil heat treatment using rapeseed oil on dimensional stability of Populus deltoides wood
نویسندگان: فاضل چهره ، محمدرضا ماستري فراهاني  ، عليرضا صادقي ماهونك
Authors: F. Chehreh, M.R. Mastari Farahani2 , A.R. Sadeghi Mahounak
کلمات کلیدی: تيمار حرارتي، روغن كلزا، صنوبر دلتوئيدس، ثبات ابعادي
Keywords: Heat treatment, Rapeseed oil, Populus deltoides, Dimensional stability
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1100 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان