یافته های علمی

نام مقاله: تأثير صمغ كتيرا بر ويژگي هاي فارينوگرافي و اكستنسوگرافي خمير آرد گندم Name: Effect of Gum Tragacanth on farinograph and extensograph characteristics of wheat flour dough
نویسندگان: سارا مويدي، عليرضا صادقي ماهونك ، محمدحسين عزيزي ، يحيي مقصودلو
Authors: S. Moayedi, A.R. Sadeghi-Mahoonak, M.H. Azizi ,Y. Maghsoudlou
کلمات کلیدی: صمغ كتيرا، ويژگي هاي فارينوگرافي و اكستنسوگرافي ، خمير آرد
Keywords: Gum Tragacanth;Farinograph; Extensograph characteristics; Flour dough
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1039 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان