یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثر صمغ كتيرا بر ويژگي هاي كيفي نان حجيم Name: Effect of different levels of gum tragacanth on bread quality
نویسندگان: سارا مويدي ، عليرضا صادقي ماهونك ، محمد حسين عزيزي ، يحيي مقصودلو
Authors: Moayedi S, Sadeghi- Mahoonak A.R., Azizi M.H., Maghsoudlou .Y
کلمات کلیدی: صمغ كتيرا، نان حجيم، بياتي، رنگ سنجي، فعاليت آبي
Keywords: Gum Tragacanth, Bread, Staling, Color measurement, Water activity
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1156 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان