یافته های علمی

نام مقاله: اثر بسته بندي تحت خلاء بر ویژگی هاي شیمیایی، میکروبی و حسی فیله هاي ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) نگهداري شده در یخ
نویسندگان: یاسمن اعتمادیان ،بهاره شعبانپور، علیرضا صادقی ماهونک ، علی شعبانی ،محسن یحیایی ، خدر دوردیئی
کلمات کلیدی: بسته بندي تحت خلاء، ماندگاري، ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)
زبان: فارسی
فارسی

1018 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان