یافته های علمی

نام مقاله: اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگیهاي رئولوژیکی خمیر حاصل از اختلاط آرد گندم وآرد جو بدون پوشینه
نویسندگان: کیانا پورمحمدي ، مهران اعلمی، محمد شاهدي، علیرضا صادقی ماهونک
کلمات کلیدی: آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی، ایزوله پروتئینی سویا، آرد گندم، آرد جو بدون پوشینه، رئولوژي خمیر
زبان: فارسی
دانلود

1006 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان