یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر آنتی اکسیدانی، ضد رادیکالی و قدرت احیاکنندگی عصاره های مختلف گیاه دارویی موره
Name: Evaluation of antioxidant activity, reducing power and free radical scavenging of different extract of Artemisia annua L.
نویسندگان: مریم قادری قهفرخی، سمانه ممشلو، علیرضا صادقی ماهونک، مهران اعلمی
Authors: Ghaderi Ghahfarokhi, M.Mamashloo, S.Sadeghi Mahoonak, A.R.Alami,M.
کلمات کلیدی: موره، فنول، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی، قدرت احیا کنندگی
Keywords: Antioxidant activity, Artemisia annua L., Flavonoid, Phenolic extract, Reducing power.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1156 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان