یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر پیش تیمار حرارتی و نوع پرس بر میزان پایداری اکسیداتیو روغن کلزای استخراج شده طی دوره نگهداری
نویسندگان: زهرا بیگ محمدی، یحیی مقصودلو، علیرضا صادقی ماهونک، حامد صفافر
کلمات کلیدی: پرس سرد، پرس گرم، پایداری اکسیداتیو، پیش تیمار حرارتی، روغن کلزا
زبان: فارسی
دانلود

951 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان