یافته های علمی

نام مقاله: تعيين محتواي كل تركيبات فنولي و فلاونوئيدي و ارزيابي ويژگي هاي آنتي اكسيداني عصاره متانولي اوجي Name: Determination of total phenolic and flavonoid contents and antioxidant properties of methanolic extract of Mentha aquatique
نویسندگان: یحیی مقصودلو، حدیثه ربیعی، علیرضا صادقی ماهونک
Authors: Y. Maghsoudlou, H. Rabiee, A.R. Sadeghi Mahoonak
کلمات کلیدی: فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئیدها، عصاره متانولی، آنتی اکسیدان های طبیعی
Keywords: Antioxidant activity; Flavonoids; Methanolic extract; Natural antioxidants
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

976 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان