یافته های علمی

نام مقاله: نقش تيمار اتانولي و آنزيم پكتيناز بر راندمان استخراج ليكوپن از ضايعات صنايع تبديلي گوجه فرنگي
نویسندگان: آزاده رنجبر ، يحيي مقصودلو ، محمد قرباني ، عليرضا صادقي ماهونك
کلمات کلیدی: خلوص ليكوپن، اولئورزين، ضايعات گوجه فرنگي، آنزيم پكتيناز، تيمار اتانولي
زبان: فارسی
دانلود

1084 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان