یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن
نویسندگان: عادله سلیمانی، محمد جواد وریدی، علیرضا صادقی ماهونک، مهدی نصیری محلاتی
کلمات کلیدی: ماهی پوزانک، کیلکای آنچوبی، خشک کردن، رطوبت
زبان: فارسی
دانلود

1046 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان