یافته های علمی

نام مقاله: شرایط مختلف ماشین کاری چوب پالونیا با CNC : تاثیر بر عوامل زبری گروه آبوت Name: Different CNC machining condition of paulownia wood by CNC;  Influence on the abbott roughness parameters
نویسندگان: محمد آقاخانی، ابوالقاسم خزاعیان، محراب مدهوشی
Authors:  Aghakhani, M., Khazaeian, A.
, Madhoushi, M.
کلمات کلیدی: فرزکاری، سرعت چرخشی محور، سرعت تغذیه، پروفیلومتری، زبری سطح
Keywords:Milling, cutting speed, feeding rate, profilometery, surface roughness.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

994 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان