یافته های علمی

نام مقاله: ارائه نرم افزار بهینه سازی رایانه ای خط تولید صنعتی مبلمان چوبی Name: Introducing a computer software for optimizing the industrial process of wooden furniture
نویسندگان: محراب مدهوشی ، روح ا... ایزدی ، تقی طبرسا ، ابوالقاسم خزاعیان
Authors: M. Madhoushi, R. Izadi, T. Tabarsa, A. Khazaeian
کلمات کلیدی: فانوس 1، نرم افزار رایانه ای، بهینه سازی، مبلمان چوبی، کارخانه الگو
Keywords: FANOOS V1; Computer Software; Optimizing; Wooden Furniture; Typical Factory
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1164 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان