یافته های علمی

نام مقاله: قدرت نگهداری اتصال دهنده ها در چند سازه آرد کاه برنج-پلی اتیلن سنگین در مراحل رطوبت دهی متناوب Name: Withdrawal strength of fasteners in rice straw-HDPE composites under alternating wetting stages
نویسندگان: محراب مدهوشی، حسین نادعلیزاده، ابوالقاسم خزاعیان
Authors: M. Madhoushi, H. Nadalizadeh, A. Khazaeian
کلمات کلیدی: ساقه برنج، پلی اتیلن سنگین، میخ، پیچ، رطوبت دهی، چندسازه
Keywords: Rice straw, High density polyethylene, Composite, Nail, Screw, Wetting
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

925 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان