یافته های علمی

نام مقاله: بررسي مقاومت خمشي و فشاري چوب پالونيا (Paulownia fortunie) كشت شده در منطقه گرگان Name: Investigation on Bending and Compression Strength of Paulownia
fortunie Wood Grown in Gorgan Region
نویسندگان: ابوالقاسم خزاعيان ، فرهاد يغمائي ، تقي طبرسا
Authors: A. Khazaeian, F. Yaghmaei , T. Tabarsa
کلمات کلیدی: پالونيا فورتوني، فشار موازي الياف، خمش استاتيك، فاصله رويش، ارتفاع درخت
Keywords: Paulownia fortunie, Compression parallel to the grain, Static bending, Tree spacing, Tree height
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

973 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان