یافته های علمی

نام مقاله: بررسی کیفیت سطح لبه MDF طی فرآیند فرزکاري Name: Investigation on surface quality of MDF edge in peripheral milling process
نویسندگان: ابوالقاسم خزاعیان ، زهرا معصومی ، تقی طبرسا
Authors: A. Khazaeian, Z. Massomi, T. Tabarsa
کلمات کلیدی: فرزکاري، کیفیت سطح لبه MDF، دستگاهCNC ، شرایط برش، زبري سطح
Keywords: Peripheral milling, Surface quality of MDF edge, CNC milling machine, Cutting condition, Surface roughness
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

908 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان