یافته های علمی

نام مقاله: بررسی فاکتورهای پرس بر پسماند فشردگی چوب پالونیای اصلاح شده با رزین فنل فرمالدئید پس از غوطه وری در آب Name: Study of Compression Conditions on Compression Set in Treated Paulownia with Phenol Formaldehyde
نویسندگان: ابوالقاسم خزاعیان، مژگان سکالو، تقی طبرسا، محمدرضا ماستری فراهانی
Authors: A. Khazaiean, M. Sekaloo
, T. Tabarsa, M.R. Masteri Farahani
کلمات کلیدی: پالونیا، فشرده سازی، پسماند فشردگی ( فشردگی نهایی)، فنل فرمالدئیدها
Keywords: Paulownia; Densification; Residual compression; Phenol formaldehyde
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1004 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان