یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي مقايسه اي ميان خواص بلورشدگي، حرارتي و مورفولوژيكي الياف خمير سودا آنتراكينون پوست و ساقه كنف Name: Comparison between the Crystallinity, Thermal degradation, and Morphology of Kenaf Bast and Stalk NaOH-AQ pulp Fibers
نویسندگان: ابوالقاسم خزاعيان ، مهدي جنوبي ، الياس افرا، محسن ضيايي
Authors: A. Khazaeian, M. Jonoobi, E. Afra, M. Ziaie
کلمات کلیدی: كنف، سودا- آنتراكنيون، رنگ بري، بلورشدگي، ريخت شناسي
Keywords: Kenaf bast, Soda-AQ, Bleaching, Crystallinity, Morphology
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1036 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان