یافته های علمی

Name: The potential for using walnut (Juglans regia L.) shell as a raw material for wood-based particleboard manufacturing
Authors: Hamidreza Pirayesh , Abolghasem Khazaeian, Taghi Tabarsa
Keywords: Wood, Resins, Chemical properties, Mechanical properties
Language: In English
Download

853 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان