یافته های علمی

Name: Improving some of applied properties of oriented strand board (OSB) made from underutilized low quality paulownia (Paulownia fortunie) wood employing
nano-SiO2
Authors: Ayoub Salari, Taghi Tabarsa, Abolghasem Khazaeian, Ahmadreza Saraeian
Keywords: Paulownia, Applied properties, Oriented strand board, Nano-SiO2
,Urea–formaldehyde
Language: In English
Download

835 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان