یافته های علمی

نام مقاله: اثر فرآیند سوراخ کاری بر نوع تراشه و کیفیت سطح لبه سوراخ در تخته خرده چوب و MDF Name:  Effect of Machine Through-Hole Boring  on Burr Formation and  Shave Type in Particle Board an MDF
نویسندگان: ابوالقاسم خزاعیان، زهرا معصومی، افشین توسلی فرشه
Authors: Abolghasem  Khazaeian , Zahra  Masoomi, Afshin Tavassoli Farshe
کلمات کلیدی: سوراخ کاری راه به در، تراشه، شکست لبه سوراخ، CNC ، کیفیت سطح
Keywords: through -hole  boring,shave, burr formation , CNC, surface quality , 
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

930 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان