یافته های علمی

ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و ضد رادیکالی عصاره متانولی دو واریته بلوط و تعیین نوع ترکیبات فنولی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (دانلود)
تأثیر بسته­ بندی با اتمسفر اصلاح شده­ بر زمان ماندگاری نان­های نیم­ پخته (دانلود)
اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگیهاي رئولوژیکی خمیر حاصل از اختلاط آرد گندم وآرد جو بدون پوشینه (دانلود)
ویژگی هاي آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون و کاربرد آن در روغن آفتابگردان (دانلود)
بررسی میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره استونی دورقم ازگیل (دانلود)
بررسي تأثيرهيدروكلوئيد دانه اسفرزه بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست كم چرب (دانلود)
بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روي خشک شدن ورقه هاي کیوي (دانلود)
تأثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی، بافتی وحسی سس مایونز کم چرب (دانلود)
ويژگيهاي فيزيكوشيميايي و رئولوژيك بتاگلوكان استخراج شده از جو بدون پوشينه (دانلود)
اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگیهاي رئولوژیکی خمیر حاصل از اختلاط آرد گندم وآرد جو بدون پوشینه (دانلود)
بررسي اثر استخراج تركيب هاي فنولي ميوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلالهاي مختلف بر فعاليت آنتي اكسيداني آنها در ثبات اكسيداتيو روغن آفتابگردان (دانلود)
ترکیبات شیمیائی و تاثیر برخی روشهاي فرآوري حرارتی بر میزان ترکیبات فنولی میوه دو واریته بلوط ایرانی (دانلود)
اثر صمغ گوار و صمغ عربی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد (دانلود)
بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوي غلظتهاي مختلف صمغ عربی وصمغ گوار (دانلود)
تأثير واريته و روش استخراج بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره برگ هاي زيتون (دانلود)
تأثیر موسیلاژ دانه های ریحان و اسفرزه بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی بستنی نرم (دانلود)
تأثير موسيلاژ دان هي ريحان بر ويژگي هاي رئولوژيكي و پايداري دوغ (دانلود)
تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی، حسی ورئولوژیکی ماست کم چرب (دانلود)
ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، بافتي و حسي سس مايونز كم چرب حاوي اينولين و پكتين (دانلود)
امكان سنجي قابليت استفاده از صمغ كتيرا و مالتودكسترين به عنوان جايگزين چربي در سس مايونز (دانلود)
تأثير شير خشك سويا بر ويژگي هاي تغذيه اي و كيفي نان بربري (دانلود)
بررسي اثر ضد باكتريايي عصارههاي اتانولي ميوه دو واريته بلوط بر باكتريهاي بيماريزاي مواد غذائي با روش ميكرودايلوشن (دانلود)
بررسی اثر آنتی اکسیدانی، ضد رادیکالی و قدرت احیاءکنندگی عصاره های مختلف گیاه داروئی موره Artemisia annua L. (دانلود)
تعيين فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يك واريته بلوط ايراني( Q.castaneifolia var. castaneifolia) (دانلود)
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي دو واريتهي بلوط Q.branti var persica و Q.castaneifolia var castaneifolia در روغن آفتابگردان (دانلود)
تأثير پيش تيمار فراصوت بر ويژگي هاي جذب آب نخود در فرآيند خيساندن (دانلود)
بررسی ویژگیهاي حلالیت و الگوي الکتروفورز پروتئینهاي جوانه گندم (دانلود)
مقايسه ي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نان گندم حاوي جو بدون پوشينه با نان گندم حاوي جو پوشينه دار (دانلود)
تاثير حرارت دهي بر خواص عملكردي آرد سويا (دانلود)
جداسازي پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چاي سیاه (دانلود)
بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( La5 ) بیفیدوباکتریوم لاکتیس ( Bb12 ) در ماست منجمد پروبیوتیک (دانلود)
ارزيابي فعاليت ضد ميكروبي و ضدراديكالي عصاره متانولي دو واريته بلوط و تعيين نوع تركيبات فنولي با كروماتوگرافي مايع باكارائي بالا (دانلود)
تاثیر شرایط اسیدي، قلیائی و نمک بر میزان حذف ترکیبات فنولی از مغز میوه دو واریته بلوط ایرانی (دانلود)
تاثير فرآيند حرارتي بر روي خصوصيات شيميايي و عملكردي آرد دانه گوجه فرنگي (دانلود)
تاثیر استفاده از صمغ کتیرا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، حسی و بافت سس مایونز کم چرب (دانلود)
ارزیابی فعالیت ضد رادیکالی، قدرت احیاء کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي فنولی (دانلود)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداري ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل (دانلود)
ارزيابي فعاليت ضدميكروبي عصاره برگ زيتون (Olea Europaea L.) رقم زراعي ميشن به روش الايزا (دانلود)
Application of Isfarzeh seed ( Plantag o ovate L.) mucilag e as a fat mimetic in mayonnaise (دانلود )
Effect of inulin on the physicoch emical properties, flow behavior and probiotic survival of frozen yogurt (دانلود)
Spaghetti making potential of Indian durum wheat varieti es in relation to their protein, yellow pigment and enzyme contents (دانلود)
Physicochemical and biochemical characteristics of Indian durum wheat varieties: Relationship to semolina milling and spaghetti making quality (دانلود )
Cryoprotective effects of polyphosphates on Rutilus frisii kutum fillets during ice storage (دانلود )
Effects of guar gum and arabic gum on the physicochemical, sensory and flow behaviour characteristics of frozen yoghurt (دانلود )
Antioxidant Effect of Microwave-assisted Extracts of Olive Leaves on Sunflower Oil  (دانلود )
DRUMSTICK ( MORINGA OLEIFERA L.) LEAVES: A POTENTIAL SOURCE OF NATURAL LIPID ANTIOXIDANTS (دانلود )
Mango peel powder: A potential source of antioxidant and dietary fiber in macaroni preparations (دانلود )
Effect of Microbial Transglutaminase on Spaghetti Quality (دانلود )
Moringa oleifera leaves as an inhibitor of human platelet aggregation (دانلود )
MICROWAVE -ASSISTE EXTRACTION OF PHENOLICCOM POUNDS FROM OLIVE LEAVES ; A COMPARISON WITH  MACERATION (دانلود )
Effect of Hydrothermal Pretreatment of Canola Seeds on Dehulling Efficiency and Oil Quality(دانلود)
Extraction of Pectin from Sunflower Head Residues of Selected Iranian Cultivars (دانلود)

3325 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان