یافته های علمی

Name: Application of Isfarzeh seed ( Plantag o ovate L.) mucilag e as a fat mimetic in mayonnaise
Authors: S. S. Amiri Aghdaei, M. Aalami, Saeed Babaei Geefan, A. Ranjbar
Keywords: Isfarzeh . Fat mimetic . Mayonnaise. Mucilage
Language: In English
Download

798 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان