یافته های علمی

Name: Effect of inulin on the physicoch emical properties, flow behavior and probiotic survival of frozen yogurt
Authors: Rahil Rezaei, Morteza Khomeiri, Mehran Aalami, Mahdi Kashaninejad
Keywords: Frozen yogurt .Inulin . Probiotic. Physicochemical properties. Flow behavior.
Language: In English
Download

826 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان