یافته های علمی

Name: Spaghetti making potential of Indian durum wheat varieti es in relation to their protein, yellow pigment and enzyme contents
Authors: Mehran Aalami, K. Leelavathi, U.J.S. Prasada Rao
Keywords: Durum wheat; Yellow pigment; Peroxidase; Polyphenol oxidase; Lipoxygenase; Protease
Language: In English
Download

775 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان