یافته های علمی

Name: Physicochemical and biochemical characteristics of Indian durum wheat varieties: Relationship to semolina milling and spaghetti making quality
Authors: Mehran Aalami, U.J.S. Prasada Rao, K . Leelavathi
Keywords: Durum wheat; Semolina milling; Spaghetti; SDS–PAGE; RP-HPLC
Language: In English
Download

815 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان