یافته های علمی

Name: Mango peel powder: A potential source of antioxidant and dietary fiber in macaroni preparations
Authors: C.M. Ajila, M . Aalami, K . Leelavathi, U.J.S. Prasada Rao
Keywords: Mango peel, Macaroni, Dietary fiber, Antioxidants, Polyphenols, Carotenoids
Language: In English
Download

802 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان