یافته های علمی

Name: Effect of Microbial Transglutaminase on Spaghetti Quality
Authors: M. AALAMI, K. LEELAVATHI
Keywords: cooking q uality, microbial t ransglutaminase (MTG), scanning electron microscopy (SEM), semolina, spaghetti
Language: In English
Download

811 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان