یافته های علمی

Name: Moringa oleifera leaves as an inhibitor of human platelet aggregation
Authors: Saeedeh Arabshahi-Delouee, Mehran Aalami, Asna Urooj,T.P. Krishnakantha
Keywords: Moringa oleifera; inhibitory activity; platelet aggregation
Language: In English
Download

777 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان