یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر بسته­ بندی با اتمسفر اصلاح شده­ بر زمان ماندگاری نان­های نیم­ پخته Name: The influence of modified atmosphere packaging on the shelf life of par-baked bread
نویسندگان: مریم محمدی ، مهران اعلمی Authors: M.Mohammadi, M.Alami
کلمات کلیدی: نان نیم ­پز، بسته ­بندی با اتمسفر اصلاح شده و زمان ماندگاری Keywords:
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1084 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان