یافته های علمی

نام مقاله: بررسی میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره استونی دورقم ازگیل
Name: Evaluation of phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of acetonic extract of two Medlar (Mespilus germanica L.) types
نویسندگان: سمانه ممشلو ، علیرضا صادقی ماهونک ، مریم قادري قهفرخی ، مهران اعلمی ،مرتضی خمیري ، محمد قربانی
Authors: S. Mamashloo, A.R. Sadeghi Mahoonak, M. Ghaderi Ghahfarrokhi, M. Aalami, M. Khomeiri , M. Ghorbani
کلمات کلیدی: ازگیل، اثرات ضد میکروبی، فعالیت ضد رادیکالی
Keywords: Medlar; Antimicrobial activity; Radical scavenging activities
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

985 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان