یافته های علمی

نام مقاله: بررسي تأثيرهيدروكلوئيد دانه اسفرزه بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست كم چرب
Name: Influence of Fleawort Seed Hydrocolloid on Physicochemical and Sensory Characteristics of Low fat Yoghurt
نویسندگان: سيد سهيل اميري عقدايي ، مهران اعلمي ، راحيل رضايي
Authors: S.S. Amiri Aghdaei , M. Aelami , R. Rezaei
کلمات کلیدی: ماست كم چرب، هيدرو كلوئيد، اسفرزه، آب اندازي، ويسكوزيته
Keywords: Low fat yoghurt, Fleawort hydrocolloid, Texture, Synersis, Viscosity
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

999 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان