یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روي خشک شدن ورقه هاي کیوي
نویسندگان: الهه اشراقی ، یحیی مقصودلو ، مهدي کاشانی نژاد ، شهرام بیرقی طوسی ، مهران اعلمی
کلمات کلیدی: جذب آب مجدد، خشک کردن، کیوي، فراصوت
زبان: فارسی
دانلود

905 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان