یافته های علمی

نام مقاله: اثر صمغ گوار و صمغ عربی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد
نویسندگان: راحیل رضایی ، مرتضی خمیري ، مهدي کاشانی نژاد ، مهران اعلمی
کلمات کلیدی: خصوصیات فیزیکوشیمیایی، صمغ عربی، صمغ گوار، ماست منجمد
زبان: فارسی
دانلود

1032 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان