یافته های علمی

نام مقاله: بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوي غلظتهاي مختلف صمغ عربی وصمغ گوار
نویسندگان: راحیل رضایی ، مرتضی خمیري ، مهدي کاشانی نژاد ، مهران اعلمی
کلمات کلیدی: صمغ گوار، صمغ عربی، ماست منجمد، رئولوژي
زبان: فارسی
دانلود

1175 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان