یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر موسیلاژ دانه های ریحان و اسفرزه بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی بستنی نرم Name: Effect of isfarzeh and basil seed mucilages on physicochemical, rheological and sensory properties of ice cream
نویسندگان: سید سهیل امیری عقدایی ، مهران اعلمی ، راحیل رضایی ، مهسا دادپور، مرتضی خمیری
Authors: S.S. Amiri Aghdaei, M. Aalami , R. Rezaei , M. Dadpour , M. Khomeiri
کلمات کلیدی: بستنی، موسیلاژ اسفرزه، موسیلاژ ریحان، ویژگی های رئولوژیکی
Keywords: Basil seed mucilage; Ice cream; Isfarzeh seed mucilage; Rheological properties
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1129 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان