یافته های علمی

نام مقاله: تأثير موسيلاژ دانه ي ريحان بر ويژگي هاي رئولوژيكي و پايداري دوغ
نویسندگان: سيد سهيل اميري عقدايي  ، مهران اعلمي
کلمات کلیدی: دوغ، موسيلاژ ريحان، ويژگي هاي رئولوژيكي، پايداري.
زبان: فارسی
دانلود

1071 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان