یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی، حسی ورئولوژیکی ماست کم چرب Name: Effect of Basil seed mucilage (Ocimum basilicum L.) on the physicochemical and sensory characteristics of low fat yogurt
نویسندگان: سیدسهیل امیري عقدایی ، مهران اعلمی ، مرتضی خمیري ، راحیل رضایی
Authors: S.S. Amiri Aghdaei, M. Aalami, M. Khomeiri , R. Rezaei
کلمات کلیدی: ماست کم چرب، موسیلاژ دانه ریحان، ویژگی هاي رئولوژیکی، آب اندازي
Keywords: Low fat yoghurt; Basil seed mucilage; Rheological properties; Synersis
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1081 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان