یافته های علمی

نام مقاله: ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، بافتي و حسي سس مايونز كم چرب حاوي اينولين و پكتين
نویسندگان: اميد طلوعي ، سيدعلي مرتضوي ، مهران اعلمي ، عليرضا صادقي ماهونك
کلمات کلیدی: مايونز كم چرب، اينولين، پكتين، بافت، ويسكوزيته.
زبان: فارسی
دانلود

903 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان