یافته های علمی

نام مقاله: امكان سنجي قابليت استفاده از صمغ كتيرا و مالتودكسترين به عنوان جايگزين چربي در سس مايونز Name: Feasibility of gum tragacanth and maltodextrin used as a fat replacer in mayonnaise
نویسندگان: سيدسهيل امير يعقدايي ، مهران اعلمي ، راحيل رضايي
Authors: S.S. Amiri Aghdaei, M. Aalami , R. Rezaei
کلمات کلیدی: صمغ كتيرا، مالتودكسترين، مايونزكم چرب، جايگزين چربي
Keywords: Gum tragacanth; Maltodextrin; Low fat mayonnaise; Fat replacer
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

977 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان