یافته های علمی

نام مقاله: تأثير شير خشك سويا بر ويژگي هاي تغذيه اي و كيفي نان بربري
نویسندگان: مريم شمشيرساز ، حبيب ا... ميرزايي ، محمد حسين عزيزي ، مهران اعلمي ، امير دارايي گرمه خاني
کلمات کلیدی: شير خشك سويا، نان بربري، بياتي، آزمون حسي
زبان: فارسی
دانلود

956 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان