یافته های علمی

نام مقاله: تأثير پيش تيمار فراصوت بر ويژگي هاي جذب آب نخود در فرآيند خيساندن Name: Effect of ultrasound pretreatment on water absorption characteristic of pea during steeping process
نویسندگان: عباس رنجبري ، مهدي كاشاني نژاد ، مهران اعلمي ، مرتضي خميري
Authors: A. Ranjbari, M. Kashaninejad, M. Alami, M. Khomeiri
کلمات کلیدی: فراصوت، خيساندن، مدل پِلگ ، نخود
Keywords: Ultrasound pre-treatment; Soaking; Peleg model; Chickpea
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

958 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان