یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ویژگیهاي حلالیت و الگوي الکتروفورز پروتئینهاي جوانه گندم Name: Evaluation of solubility properties and electrophoretic patterns of wheat germ proteins
نویسندگان: مهشید رهبري ، مهران اعلمی ، یحیی مقصودلو، مهدي کاشانی نژاد
Authors: M. Rahbari, M. Aalami, Y. Maghsoudlou, M. Kashaninejad
کلمات کلیدی: پروتئین جوانه گندم، حلالیت،pH ، غلظت نمک، الکتروفورز
Keywords: Wheat germ protein; Solubility; pH; Salt concentration; Electrophoresis
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

933 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان