یافته های علمی

نام مقاله: جداسازي پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چاي سیاه
نویسندگان: سیده مهسا دادپور، مرتضی خمیري ،حمیدرضاصادقیپور، شیوا روفیگري حقیقت ، مهران اعلمی
کلمات کلیدی: آنزیم پکتینلیاز، Aspergillus niger ، جداسازي سه فازي، چاي سیاه
زبان: فارسی
دانلود

919 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان