یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ساختار صنعت غذا در آمریکا و اروپا
نویسندگان: حمید رجبی، سید مهدی جعفری، حبیب اله میزایی
کلمات کلیدی: صنایع غذایی، وضعیت، اروپا، آمریکا، ساختار
زبان: فارسی
دانلود

1016 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان