یافته های علمی

نام مقاله: فناوری تشعشع پالس های گاما در ایمنی و بهداشت مواد غذایی
نویسندگان: فاطمه عرب عامریان، پرستو قائمی، حبیب الله میرزایی، حمید بخش آبادی
کلمات کلیدی: اشعه گاما، ایمنی، مواد غذایی
زبان: فارسی
دانلود

1029 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان