یافته های علمی

نام مقاله: کاربرد فیلم های خوراکی و بسته بندی هوشمند در صنایع غذایی
نویسندگان: حمید بخش آبادی، حبیب الله میرزایی، محسن مختاریان، فاطمه عرب عامریان
کلمات کلیدی: فیلم های خوراکی، بسته بندی هوشمند، حفاظت، مواد غذایی
زبان: فارسی
دانلود

1293 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان