یافته های علمی

نام مقاله: میدان های مغناطیسی به عنوان یک روش غیر حرارتی در غیر فعال کردن میکروارگانیسم ها
نویسندگان: حمید بخش آبادی، حبیب الله میرزایی، فاطمه عرب عامریان، محسن مختاریان
کلمات کلیدی: میدان مغناطیسی، غیر حرارتی، میکروارگانیسم ها، غیر فعال کردن
زبان: فارسی
دانلود

1082 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان