یافته های علمی

نام مقاله: کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید رنگ
نویسندگان: حمید بخش آبادی، حبیب الله میرزایی، فاطمه عرب عامریان، محسن مختاریان
کلمات کلیدی: رنگ، میکروارگانیسم ها، کاروتنوئید
زبان: فارسی
دانلود

1551 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان